#Fr.f/2020-08-07

Zuivelhistorienederland.nl

voorgaande

voorgaande

versie-7.0

Datum

Fresia

Fresia periode

Ná 1969

1963-10-15

Ontstaan uit fusie Leeuwarder Melkinrichting (LMI)*, Marrum en Stiens (9,5)1963-09-30

Na fusie sluiting Stiens - zie bij Stiens

Stiens †  in 1963


1965-09-17

+ groot deel melk uit Birdaard na liquidatie zuivelfabriek

Bildaard †  in 1965


1965-10-28

   Jaarcijfers 1964 / 19681969-11-22

+ Fusie met De Maatschap (Dronrijp) kort daarna met Weidum - naam blijft Fresia

Weidum †  in 1969

Dronrijp †  in 2010

1970-03-06

    Jaarcijfers 1969 / 19701971-10-23

Spoedberaad nav. voorstel Fresia bij Frico voor samenvoeging deelgenoten Frico1971-12-02

Melk LMI komt uit de boerderij-koeltank - product uitwisseling met Frico MI Warga


Warga †  in 1994

1972-06-09

Reuzenfusie De Takomst -Wolvega - (200)  met Fresia - Dronrijp - (150)

Fresia †  juni 1969


1972-06-24

Onrust na schorsing directeur de Boer - Dronrijp1974-03-23

Napraten door De veemarkt over samengaan De Takomst en Fresia
* was in 1956 ontstaan na fusie met Jelsum▲Top ▲Top

Fresia 1963 - 1969         

 1963-10-15  Over fusie Stiens, Marrum en Leeuwarden tot Fresia

 1965-10-28 Jaarverslagen Fresia 1964 / 1968

▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top ▲Top

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken


[173] Het plan Frisia.

Aan de in het verslag gesignaleerde desintegratie moest een eind worden gemaakt, aldus leefde dit bij enkelen. Deelgenoot Fresia bond de kat de bel aan en schreef een brief aan het Frico-bestuur, waarin aangedrongen werd om met een plan te komen “voor één vereniging voor Frico en deelgenoten, althans één exploitatie”. Een dergelijk plan zou vooral gericht moeten zijn op het wegnemen van de bezwa-ren verbonden aan de omstreden afrekeningsprocedure, de produktieplanning en het ongecoördineerde investeren. Het Frico­bestuur beantwoordde de suggestie van Fresia positief en stelde een commissie samen, die een plan zou moeten ontwikkelen. Eind 1971 startte deze commissie zijn werkzaamheden.


[173]..........ook Bouwes luchtte zijn hart in de CCF deelgenotenvergadering. “Nooit tevoren” - aldus spreker - “heb ik in de provincie zoveel negativisme en gekanker aangetroffen. Het is net alsof men elkaar het licht in de ogen niet gunt. Juist nu er zich zoveel ingrijpende wijzi-gingen voordoen in het produktie- en afzetpatroon en nieuwe perspectieven ontstaan is een nauwe samen-werking zeer gewenst om hiervan volledig te kunnen profiteren. Het gaat hier niet om het relatieve, maar om het absolute, niet om de nabetaling, maar om de ‘totaal-prijs’.” Juist deze laatste zou volgens Bouwes door samen-werking kunnen worden beïnvloed, terwijl verdeeldheid de relatieve verschillen zou verhogen.

..................

 [174] Frico-structuur in beraad.

In die sfeer was hij met de andere commissieleden begon-nen aan ‘het plan Fresia’ en daarbij bleek spoedig dat een oplossing van de Frico­problemen middels een volledige integratie niet los kon worden gezien van de studie met betrekking tot de totale Friese zuivel, die in handen was van de Structuurcommissie. Een werkgroep uit deze commissie kwam in 1971 met een rapport, dat gezien de onderlinge samenhang van de problemen betrokken kon worden bij de Fricostudie. Deze studie kreeg voorrang en ‘de blauwdruk’ van de Friese zuivelorganisatie, die een ondernemings-structuur in de eindfase weergaf, bleef voorlopig een ontwerp dat op nadere behandeling wachtte. En zo wachte het een op het ander.


▲Top

Bron: Hoe Boeren het Bolwerken blz. [136]


Twee andere combinaties Fresia en De Maatschap kwamen eveneens tot een fusie waarbij Weidum zich aansloot........… Naam bleef Fresia

 1970-03-06  Fresia jaargegevens 1969 en 1970

 1971-10-23  Spoedberaad Frico nav voorstel Fresia voor samenvoeging deelgenoten

 1972-06-09  Noord-Oostergo toetreding Rinsemageest

 1972-06-24  Onrust na schorsing directeur de Boer - Dronrijp bij Fresia boeren

  1974-03-23  Nabeschouwing De veemarkt over Fresia (LMI) met De Takomst

 1969-11-22 De Veemarkt over snelle fusies bij Fresia

 1971-12-02  Spoedberaad Frico nav voorstel Fresia voor samenvoeging deelgenoten

 1965-09-17 Liquidatie Birdaart groot deel melk naar Fresia

 Zie tekst in  MAP ‘De Veemarkt 1950-1985’ / MAP Concentaties © - verschijnen in nieuw venster

Fresia

   Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl