#ZH/2020-08-06

versie-7.0

voorgaande

voorgaande

.Amilko

Amilko NV Amercan Milk Company 1927-1984 / Nestle 1985-2005 /  Vreugdenhil 2005 >>

Plaats

Adres

ZJB

Directeur

Producten

Sluit

Opmerkingen

Gorichem

Balistraat 1

 ‘47-‘77

 ‘67 A. den Hollander

Evap.

Heden

MAP-Zuivelfabriek-Gorkum-Pasteur-en-Amilko

Meerkerk

Gorinchemsestr.

 ‘49-’65

 ‘65 J vd Heiden

 Boter en Kaas

ca. 1965

MAP-Zuivelfabriek-Meerkerk-Amilko

Schoonhoven

Lopikersingel 11

 ‘47-‘77

 ‘67 T. v. Ruiten

Gesuikerde condens

ca. 1977

productie ging verder in Gorinchem

Tricht

Lingedijk 100

 ‘49-’67

 ‘67 C . vd Broek

Melkpoeder

ca. 1972

 1969 sept. nog in knipsel / ‘73 niet meer in ZJB.

Rotterdam  

Coolsingel 49 *

  ‘61-‘77

 '67 H. J. v. Oosten

Hoofdkantoor

1985 ?

Vanaf ‘51, daarvoor meerdere adressen. Zie bij Rotterdam

Vanaf sept. 1977 werdt de Amilko als naam vervangen door Carnation Nederland B.V.

Febr 1948  Amilko neemt zuivelfabriek Aurora Meerkerk over

Eind 1947 Amilko neemt zuivelfabriek Tricht te Tricht over

Reformatorisch Dagblad   30 september 1976 - (ook knipsel)

http://www.digibron.nl/search/detail/012ea3ceae55ab3b2889a5ef/melkfabriek-tricht-gaat-verdwijnen/0


Voormalige Amilko melkfabriek Tricht gaat verdwijnen


TRICHT — De vroegere melkfabriek Amilko BV in het hartje van Tricht gaat nu echt verdwijnen. Men,is al reeds begonnen met het verwijderen van de betonnen platen. Het gebouw ontsierde niet alleen het dorp, maar werd ook „verkeersonveilig" genoemd. De uitrit van het bedrijf biedt namelijk geen uitzicht op de aansluitende weg, met alle consequenties van dien.


De gemeente Buurmalsen heeft na langdurig beraaé hét pand opgekocht om tot sloop te kunnen overgaan. In eerste instantie waren de raadsleden het niet geheel eens met het voorstel van b enw. Niet alleen de prijs vonden enkele raadsleden te hoog, maar ook de voorwaarden zouden niet sluitend zijn. Na het voorstel eenmaal aangehouden te hebben om andere afspraken te maken, is de raad in tweede instantie toch akkoord gegaan.


De oplossing voor een kaashandel, die in een gedeelte van de Amilko-gebouwen was ondergebracht, was toen inmiddels gevonden. Het college van b en w wilde het gebouw ook graag zo spoedig mogelijk kopen, omdat het college meende, dat voorkomen moest worden dat een ander bedrijfin het hartje van Tricht gevestigd zou worden. Nu is een plan opgezet om de ruimte passend en mooi op te vullen. Er zullen namelijk enkele huizen geljouwd worden, maar er wordt bovendien naar gestreefd om openheid in dat betreffende stukje ''te houden. Zo. zal de kerk vanuit de Lingedijk gemakkelijk zichtbaar worden. De sloopwerkzaamheden zullen nog wel enkele dagen duren. De toren, die momenteel nog trots boven de huizen van Tricht uitsteekt, zal natuurlijk ook verdwijnen.


Hij heeft minister De Gaay Fortman (Binifenlandse'' Zaken) gevraagd terzake maatregelen te nemen, in het bijzonder ten aanzien van het niet-inschakelen van brandweerlieden die niet kunnen zwemmen bij branden op te water liggende schepen.

Reformatorisch Dagblad   26 februari 1972


SPRANG-CAPELLE Steeds meer melk naar Amilko


Nog steeds stijgt in Spramig-Capelle en omgeving het aantal veehouders, dat met fcigang van 1 april met de melk naar heit vrije bedrijf Amilko 4n Gorkum gaat. Donderdagavond had Gorkum reeds bijna negen miljoen kilo melk genoteerd, dat is meer dan de helft van wat de melkveehouders vereniging De Toekomst jaarlijks levert.


De heer Bos, de melkinkoper van de AmUka, zei te verwachten, dat het aantal veehouders, dat voor Gorkum kiest, nog groter wordt. Alleen al uit Kaatsheuvel en Waalwijk hebben zich tot nu toe 31 boeren opgegeven voor de Amilko. Ete heer Bos twijfelt er niet aan, dat de hoeveelheid melk, die Gorkum krijgt, zal aiangroeien tot circa tien miljoen kilo.


Inmiddels is de coöperatieve zuivelcombiinatie Cenjtraal Brabant, wakker geschud door de laatste ontwikkelingen, begonnen met een actie, om nog zoveel mogelijk boeren over te halen met de melk naar Tilburg te gaan. Aan de veehouders, die voor Gorkum hebben gekozen, moet Centraal Brabant met ledenkapitaal uitbetalen en dat beloopt tot nu toe een bedrag van naar schatting biina een miljoen gulden.

Reformatorisch Dagblad : 10 januari 1972


De Toekomst kan melk blijven leveren aan centraal - Brabant


KIEZEN TUSSEN TILBURG EN GORINCHEM

De coöperatieve melkvereniging Centraal Brabant heeft de melkveehoudersvereniging De Toekomst in Sprang-Capelle het voorstel gedaan op contractuele basis in 1972 de melk aan haar te blijven leveren. Centraal Brabant (sinds vorige week de nieuwe zuivelcombinatie na de totstandkoming van de fusie tussen de melkbedrijven Sint Jan in Den Bosch en de CTN in Tilburg) blijft niettemin bij de eis, dat alleen individuele veehouders lid van deze zuivelfabriek kunnen zijn.


De Toekomst wordt als vereniging niet geaccepteerd. Toch wenst Centraal Brabant voorlopig graag de melk van De Toekomst te ontvangen. Het gaat hier om 16 miljoen kilo. Wensen de 300 leden van De Toekomst met hun melk naar Amilko te Gorinchem te gaan (waar het bestuur van De Toekomst reeds relaties mee heeft aangeknoopt), dan zal Centraal Brabant aan de melkveehouders te Sprang Capelle, Waalwijk en Kaatsheuvel het ledenkapitaal moeten uitbetalen en dat beloopt een miljoen gulden.


DEZE MAAND

De vraag is nu of het bestuur van De Toekomst het aanbod van Centraal Brabant zal aannemen. Voorzitter van De Toekomst, B. Mayers: „We komen spoedig met een voorstel. Hoe het zal luiden is nog niet te zeggen. In ieder geval zullen de leden deze maand moeten besUssen of het Gorinchem wordt of Tilburg. We hebben in het verleden diverse keren vergaderd in Den Bosch en Tilburg, maar we kunnen ons niet binden. We zijn nu als vereniging vrij. Centraal Brabant vreest voor de vrije handel in ons gebied als we kiezen voor Gorinchem". Directeur Bouman van Centraal Brabant zei de indruk te hebben, diat het voorstel door het bestuur van De Toekomst wel gunstig is ontvangen.


COÖPERATIE

De heer W. A. Bos, reeds 32 jaar melkinkoper van het particuliere bedrijf Amilko in Gorinchem, gaf als commentaar: „De laatste jaren blijkt men niet meer zo enthousiast te zijn voor coöperaties. De mensen voelen zich dan te gebonden. De coöperatie is het Rome van Brabant. Er zijn in deze provincie nog maar een paar particuliere bedrijven meer. Vandaar dat men in Tilburg wil voorkomen, dat straks de melk uit Sprang-Capelle en omstreken naar het noorden gaat. Ik heb de indruk dat de meeste veehouders van De Toekomst wel begrip hebben voor wat hier speelt en daarom liever niet naar Centraal Brabant gaan".

Reformatorisch Dagblad : 7 februari 1972


SPRANG-CAPELLE

In de vergadering van de melkveehoudersvereniging „De Toekomst", die maandag 7 februari a.s. gehouden zal worden, moet beslist worden of zij al of niet de melk gaat leveren aan Centraal Brabant te Tilburg. Zodoende blijkt er geen enkele zeggenschap over het fabrieksgebouw aan de Julianalaan te zijn. Bij de fusie tussen de St. Jan te Den Bosch en de CTM te Tilburg is dit gebouw mee overgegaan naar C.B. te Tilburg.


Het geheel ontmantelde fabrieksgebouw dat nu nog wordt gebruikt als ontvangststation voor de melk vertegenwoordigt met de bijbehorende directeurswoning een waarde van naar schatting 750.000 tot 800.000 gulden. Geruchten als zou het gebouw reeds verkocht zijn aan een particulier worden door de algemeen directeur van de C.B., de heer Bouman, met klem tegengesproken. Als de ledenvergadering van De Toekomst er toe zal besluiten de melk aan Centraal Brabant te leveren zal het fabrieksgebouw in ieder geval nog dit jaar blijven fungeren als melkontvangststation. Directeur Bouman kon evenwel niet zeggen, wat er na 1972 met het gebouw gaat gebeuren. De kans is niet uitgesloten, dat de 300 leden tellende vereniging in twee delen zal uiteenvallen. Een deel van de leden, die Rooms-katholiek zijn in de omgeving van Waalwijk en Kaatsheuvel zullen misschien kiezen voor Centraal Brabant te Tilburg, de overige leden, die protestant zijn waarschijnlijk voor Amilko te Gorinchem. Temeer daar de laatste fabriek de toezegging heeft gedaan, dat nimmer de melk op zondag behoeft geleverd te worden. Volgens de statuten kan echter geen enkel lid uittreden op straffe van het betalen van uittreegeld. De inkoper van de Amilko te Gorinchem de heer Bos, betwijfelt echter of het bestuur, indien van uittreden sprake zal zijn, van dit recht gebruik zal maken, omdat dit uittreden dan „een gewetenszaak zal zijn".

Reformatorisch Dagblad: 25 februari 1972


SPRANG-CAPELLE KIEST VOOR GORINCHEM


Woensdagavond viel de beslissing in het cultureel eentrum Zidcwinde, waar 256 van de 300 veehouders uit Sprang-Capelle, Waalwijk en Kaatsheuvel present waren. Het voorstel de 60 jaar bestaande vereniging te ontbinden haalda het royaal. De veehouders kunnen nu met de melk heen waar zij willen. Na afloop van de vergadering gaven zich in de zaal al meteen een 100 boeren op bij de directie van het vrije bedrijf Amilko in Gorinchem. Woensdagavond om 12 uur was Gorinchem reeds zeker van bijna 8 miljoen kilo melk uit SprangCapelle en omgeving, dat is de helft van het quantum, dat de Toekomst jaarlijks levert. Bij de veehouders, die zich opgaven voor Gorinchem, was ook een aantal roomskatholieke boeren uit Waalwijk en Kaatsheuvel.


BRUGGEHOOFD

De heer Bos van Amilko toonde zich bijzonder verheugd over het feit, dat een groot aantal veehouders uit Sprang-Capelle de goede richting is ingeslagen: „Spang-Capelle", zei hij, „wordt het bruggehoofd van het vrije bedrijf in het coöperatieve Brabant." De heer Bos twijfelde er niet aan, dat in de komende dagen nog belangrijk meer veehouders zullen kiezen voor trum Zidewinde een voorlichtings bij Gorinchem. De coöperatieve zuivelcombinatie Centraal Brabant in Tilburg was niet in de zaal vertegenwoordigd. Wel liet Centraal Brabant via voorzitter B. Maijers weten, maandagavond in het cultureel centrum Zidewinde een voorlichtingsbijeenkomst te houden. De 256 veehouders, die naar Zidewinde waren gekomen, om te beslissen over het voortbestaan van de Toekomst, vertegenwoordigden naar het aantal liters melk dat zij jaarlijks leveren 2733 stemmen. In totaal werden 2700 stemmen uitgebracht. Hiervan bleken er 2385 voor ontbinding van de vereniging te zijn en 315 tegen.

Nadat de vereniging was ontbonden, gaf het bestuurslid, de heer M. Verhoeven, op verzoek van een veehouder in de zaal (de heer H. Maijers) een uiteenzetting over de melkprijs. Uit zijn nauwkeurige berekening bleek, dat het vrije bedrijf Amilko het afgelopen jaar bij een leverantie van 100.000 liter melk bijna 2500 gulden meer (zuivere winst) heeft uitbetaald dan de melkfabriek Sint Jan (nu Centraal Brabant). „Maar wat mij persoonlijk het meest aanspreekt", zei de" heer Verhoeven, „is het feit, dat wij door de Sint Jan en Centraal Brabant als vereniging volkomen in de steek zijn gelaten. Anders hadden wij geen contact gezocht met een andere fabriek". Tot 1 april zal de melk nog op de oude voet aan Centraal Brabant in Tilburg worden geleverd.


MELKPRIJS

De heer Bos van Amilko verklaarde, dat door de directie van zijn fabriek zwart op wit is vastgesteld, dat de melk van de boeren in Sprang-Capelle en omgeving nimmer op zondag zal worden opgehaald. Ook merkte hij op, dat bij de levering van de melk aan Gorinchem de huidige melkrijders belist niet zullen worden gepasseerd en dat volledig rekening zal worden gehouden met de wensen van de veehouders in Sprang-Capelle.

Waalwijk Wami P 1929-1965 / Hilvarenbeek C Concordia  in 1949 gestopt / Sprang-Capelle C De Toekomst 1963 - werd melkveeh. Ver.

Gepubliceerd op: 17 december 1971 (ook knipsel)

http://www.digibron.nl/search/detail/012ea992f1d9e1353a9dcc73/gaat-de-toekomst-melk-leveren-in-gorinchem/0


Gaat De Toekomst Sprang-Capelle melk leveren in Amilko Gorinchem?


ONENIGHEID BIJ MELKFABRIEK SPRANG-CAPELLE

Voor de ruim 300 leden tellende vereniging van melkveehouders „De Toekomst" in Sprang-Capelle bestaat de mogelijkheid in januari melk te gaan leveren aan de zuivelfabriek „Amilko" in Gorinchem. Dat was het nieuws, dat de boeren uit Sprang-Capelle, Waalwijk en Kaatsheuvel kregen te horen op de voorlichtingsbijeenkomst van „De Toekomst" in de geheel gevulde zaal van de christelijke volksbond te Sprang.


Binnen twee weken komt „De Toekomst" opnieuw in vergadering bijeen en dan zal worden beslist: de reeds 60 jaar bestaande vereniging ontbinden of laten voortbestaan en aansluiten bij de Amilko". Voor het opheffen van „De Toekomst" is een meerderheid nodig van tweederde van het aantal leden. „Door de vorige week tot stand gekomen fusie tussen de melkfabriek „Sint-Jan" in Den Bosch en de CTM in Tilburg is onze vereniging in een moeilijke positie geraakt", vertelde de voorzitter, de heer B. Maijers. „De veehouderijvereniging, die sedert 1965 als lid van de „Sint-Jan" aan deze fabriek per jaar 16 miljoen kilo melk leverde, wordt door de nieuwe zuivelcombinatie „Centraal Brabant" te Tilburg onder geen beding als vereniging aanvaard. „Centraal Brabant" wenst uitsluitend individuele leden.


VRAGEN

De heer Bouman, de directeur van „Centraal Brabant", gaf daarvoor een verklaring, die bij een aantal veehouders nog heel wat vragen openliet. „Dat „De Toekomst" niet als vereniging kan worden aangenomen, ligt aan de statuten", legde hij uit. „Die zijn door „Centraal Brabant" vrijwel ongewijzigd overgenomen van de CTM. De CTM heeft nu een ander naambordje gekregen, maar verder is er niets veranderd". De heer Maijers zei met nadruk, dat het bestuur van „De Toekomst" niet tegen aansluiting bij de nieuwe zuivelcombinatie is, mits de vereniging kan blijven voortbestaan, en een bestuurslid, de heer Bossers, merkte op: „Als we ontbinden en we moeten individueel als lid naar Tilburg, zitten we in een kooi met ijzeren tralies, waar we nooit meer uitkomen".


VERHIT

Evenals in de vergadering van een paar weken geleden bleken er ook nu twee partijen te zijn. Een aantal rooms-katholieke veehouders uit Kaatsheuvel zag er het nut niet van in „De Toekomst" nog langer in stand te houden. De vereniging ontbinden en individueel lid worden van „Centraal Brabant" leek hen de beste oplossing. De gemoederen raakten soms danig verhit over de nu al lang bestaande kwestie over het al of niet opheffen van ,J)e Toekomst".


De directeur van „Amilko", de heer A. J. Ederzeel, gaf een korte impressie, van zijn bedrijf, dat jaarlijks 80 miljoen kilo melk verwerkt tot in hoofdzaak blikjes koffiemelk, die worden geëxporteerd naar Afrika, het Verre Oosten en het Midden-Oosten. De fabriek vormt een onderdeel van een Amerikaans concern. De bedrijfschef van „Amilko", de heer W. Bos, toonde met cijfers aan, dat de melkprijs van „Sint-Jan" maar weinig verschilt met die van de Gorinchemse fabriek. Maar de heer M. Verhoeven, lid van het bestuur van „De Toekomst" kwam met een gefundeerd overzicht voor de dag, waaruit bleek, dat een veehouder dit jaar bij een leverantie van 100.000 liter melk tegen de prijs van ƒ 1,22 per honderd liter ruim twaalfhonderd gulden meer zou hebben ontvangen bij de „Amilko".


PROCEDURE

De vraag waar het verder vooral om ging was: wat gebeurt er met het fabrieksgebouw in Sprang-Capelle, thans nog in gebruik als ontvangstation van melk. Directeur Galema van de „Sint-Jan" zei dat dit gebouw bij de fusie Den Bosch-Tilburg mee overgegaan is naar „Centraal Brabant". Maar de heer Bossers (bestuurslid „ De Toekomst") beriep zich op art. 2 in de statuten, waarin omschreven staat, dat zolang de veehouderijvereniging bestaat, de melk in dit geval moet worden verwerkt. Voor hem heeft ook mr. Van Haastrecht van de Brabantse Zuivelbond dit gezegd. Het ziet er naar uit, dat deze zaak een procedure-kwestie gaat worden. Een bestuurslid van „De Toekomst" na afloop van de vergadering: „Als we straks in Sprang-Capelle geen centraal punt meer hebben voor de ontvangst van de melk, rijden we deze gewoon met vrachtwagens naar Gorinchem".

Reformatorisch Dagblad : 1 februari 1972


Melk van De Toekomst toch naar Tilburg?


BELANGRIJKE VERGADERING IN SPRANG-CAPELLE

Op maandag 7 februari, 's avonds om acht uur, komt de melkveehoudersvereniging De Toekomst in vergadering b^een in het cultureel centrum Zidewinde. WaarschUniyk wordt dan beslist of men al of niet met de melk — zestien miljoen kilo per jaar — naar de coöperatieve melkinrichting Centraal Brabant in Tilburg gaat. De kwestie speelt al enkele maanden. Reeds in december zouden de leden van De Toekomst worden opgeroepen voor een vergadering om te stemmen over de vraag: met de melk naar Tilburg of naar het particuliere bedrijf Amilko in Gorkum.


BESLISSING

Zoals bekend wenste Centraal Brabant — tot stand gekomen na de fusie tussen de melkfabrieken Sint Jan in Den Bosch en de CTM in Tilburg — De Toekomst onder geen voorwaarde als vereniging te aanvaarden. Alleen individuele veehouders konden lidworden van de nieuwe zuivelcombinatie. De Toekomst, die zes jaar lang melk leverde aan de Sint Jan in Den Bosch, kwam toen plotseling voor de beslissing te staan: ontbinden of de melk trachten kwijt te raken aan een andere fabriek. Contact werd opgenomen met Amilko in Gorkum. Niet naar Tilburg gaat betekent nog steeds dat Centraal Brabant dan aan de driehonderd leden van De Toekomst het ledenkapitaal (circa anderhalf miljoen gulden) moet uitbetalen.


GEEN OPROEP

De veehouders in Sprang-Capelle, Waalwijk en Kaatsheuvel hoorden wekenlang niets meer van De Toekomst. Er kwam geen oproep voor de aangekondigde stemming. Begin januari bleek plotseling dat Centraal Brabant De Toekomst het aanbod had gedaan de melk op contractuele basis in 1972 — en desgewenst ook in ''73 en ''74 — aan haar te gaan leveren. Het aanbod bleek volgens de heer Bouman, de directeur van Centraal Brabant, gunstig te zijn ontvangen bij het bestuur van De Toekomst.


Voorzitter B. Maijers wenste niet los te laten met welk voorstel De Toekomst op 7 februari komt. Maar directeur Bouman van Centraal Brabant zei donderdagavond dat hij er wel haast zeker van is dat dit het voorstel zal zijn om de melk op contractuele basis aan Centraal Brabant te leveren. „Wij hebben deze zaak goed besproken met het bestuur van De Toekomst", verklaarde liij. „De eis de vereniging te moeten ontbinden is daarmee eigenlijk van de baan. Een contract kan feitelijk ook als een lidmaatschap worden beschouwd", aldus de heer Bouman, die voorts opmerkte dat een contract voor de veehouders niet meer dan wat te verwaarlosen beperkingen inhoudt vergeleken bij een individueel lidmaatschap.


SPEL

De directeur van Centraal Brabant zei niet kunnen voorspellen hoe de uitslag van de stemming op 7 februari zal luiden. Bij de stemming zal de helft plus één beslissend zijn.


De heer Bos, melkinkoper van de Amüko in Gorkum, toonde zich teleurgesteld over de gang van zaken. „Als dit voorstel inderdaad ter tafel komt blijkt daaruit dat er een spel is gespeeld.


Men heeft de boel maar zo lang mogelijk laten aansudderen en verder iedereen gelijk gegeven", aldus de. heer Bos.

Reformatorisch Dagblad : 3 februari 1972


Toespitsing melkdrama


SPRANG-CAPELLE

Het bestuur van de melkveehoudersvereniging De Toekomst heeft voor de belangrijke vergadering op maandag 7  februari de volgende punten op de agenda geplaatst: a. bespreking voorstel van het bestuur van de coöperatieve zuivelfabriek Centraal Brabant in Tilburg; b. bespreking voorstel van de NV Amilko in Gorkum.


Een opmerkelijke agenda. Enkele weken geleden nog zei de voorzitter van De Toekomst, de heer B. Maijers, in een kort interview: „Wij komen spoedig met een voorstel. Hoe dit voorstel zal luiden kan ik nog niet zeggen. Daarover moeten wij ons op korte termijn beraden".


Uit de convocatie aan de driehonderd leden van „De Toekomst" blijkt nu dat het bestuur van „De ''Toekomst'''''''' niet een eigen voorstel op de agenda heeft geplaatst, maar de voorstellen van Centraal Brabant in Tilburg en de NV Amilko in Gorkum.


Geen uitnodiging


De heer Ederzeel, directeur van de Amilko, toonde zich hoogst verbaasd over het feit dat het bestuur van „De Toekomst" op de oproep aan de leden heeft geplaatst: bespreking voorstel van de NV Amilko in Gorkum. .


,,Wij hebben nimmer een voorstel gedaan", zei hij. „En men heeft ons bok geen uitnodiging gezonden voor de vergadering van 7 februari. Het bestuur van „De Toekomst" is op eigen initiatief naar ons gekomen''en vpoeg 6f he1? mogelijk zou zijn de melk aan ons te leveren".


De heer Bos, de melkinkoper van Amilko, was al even verwonderd over deze wat hij noemde kreupele redactie van het bestuur van De Toekomst. „Er is nimmer een voorstel door ons gedaan. Op vrijdag 21 januari zijn de bestuursleden van „De Toekomst", de heren Maijers, Stam, Verhoeven, Zwart en Bossers, bij ons op de fabriek in Gorkum geweest. Wij hebben toen op hun verzoek alleen schriftelijk bevestigd dat de melk van de veehouders in Sprang-Capelle en omgeving nimmer op zondag zal worden opgehaald. Wij hebben tevens schriftelijk bevestigd dat als „De Toekomst" bij ons de melk zou gaan leveren, maar na enige tijd weer van fabriek wil veranderen, de veehouders toch in aanmerking komen voor de nabetaling van de door hun geleverde melk, In 1970 was dat bij ons drie gulden per honderd kilo".

Reformatorisch Dagblad  : 22 februari 1972


MELKAFFAIRE NADERT BESLISSING In Sprang-Capelle


SPRANG-CAPELLE — Woensdag 23 februari 's avonds om 8 uur komt de melkveehoudersvereniging De Toekomst opnieuw in het cultureel centrum Zidewinde in vergadering bijeen. Dan zal indien 2/3 van de circa 300 leden van De Toekomst present is, worden beslist of de vereniging met ingang van 1 april al of niet gaat verdwijnen.


Volgens de statuten is een meerderheid van 2/3 nodig om de vereniging te kunnen ontbinden. Wordt De Toekomst niet ontbonden, dan zullen de leden stemmen over de vraag: met de melk naar het vrije bedrijf Amilko in Gorinchem of naar de Coöperatieve zuivelcomblnatie Centraal Brabant in Tilburg?


Op de laatstgehouden vergadering (14 dagen geleden) gaven vrijwel alle leden duidelijk te kennen voor opheffing te zijn van De Toekomst. In dat geval immers behoeven de veehouders met de melk niet gedwongen naar Gorinchem of Tilburg te gaan.


De heer B. Maijers, voorzitter van de reeds 60 jaar bestaande Toekomst, zei het jammer te zullen vinden als de vereniging nu niet wordt opgeheven. Persoonlijk wilde hij er zich niet over uitlaten of hij voor Gorinchem of  Tilburg is:


„Ik ben 61 jaar en stel me in deze zaak zo neutraal mogelijk op. Mijn beide zoons moeten maar beslissen, waar ze met de melk heen willen". Dat er van de 16 miljoen kilo melk, die De Toekomst jaarlijks levert straks een 10 miljoen kilo naar de Amilko gaat (een uitspraak van de heer Bos van Amilko tegenover de pers) durfde hij niet te onderschrijven. Tien miljoen kilo is nogal veel, vond de heer Maijers.


PRIJS

Het bestuurslid, de heer M. Verhoeven, daarentegen merkte op: „Als de veehouders in Sprang-Capelle en omgeving hun verstand gebruiken, gaat er geen 10 miljoen, maar 16 miljoen kilo melk naar Gorinchem. Bij Amilko in Gorinchem zijn we minder gebonden dan bijCentraal Brabant in Tilburg en bovendien geeft Amilko een hogere melkprijs. Maar afgezien van de melkprijs, het gaat in deze kwestie vooral om de manier, waarop wij door de nieuwe zuivelcombinatie Centraal Brabant zijn behandeld. We hebben, toen we de melk aan de Sint Jan gingen leveren, geld en goederen (het fabrieksgebouw) ingebracht. Nu wil Centraal Brabant ons niet als vereniging aanvaarden, maar alleen als individuele leveranciers. We krijgen dus voor dit alles in feite niets terug. Wij voelen ons daardoor als vereniging volkomen in de steek gelaten. Eerst toen de heer Galema en Bouman (directeuren van Centraal Brabant) ons vertelden,dat De Toekomst als vereniging niet zou worden aanvaard, hebben wij contact opgenomen met Gorinchem".


AFSTOTEN .

De heer G. Stam, secretaris van De Toekomst, en al 28 jaar bestuurslid van deze vereniging, is er van overtuigd, dat er heel veel boeren voor Gorinchem zullen kiezen gezien de wijze, waarop de coöperatieve zuivelcombinatie in Tilburg met De Toekomst heeft gehandeld. Stam: „Wij hebben al onze goederen ingebracht, nu stoten de heren in Tilburg ons af en zeggen: red jezelf maar".


Het bestuurslid, de heer G. Zwart, liet zich over zijn keuze liever niet uit, „maar mijn besluit staat vast", verzekerde hij. „Geruchten, als zou ik met een actie zijn begonnen om met de melk naar Tilburg te gaan, zijn onjuist. Ik verwacht, dat Gorinchem van de 16 miljoen kilo melk ongeveer de helft krijgt".


Voor de vergadering van woensdagavond zijn door het bestuur van De Toekomst geen vertegenwoordigers uitgenodigd van Amilko en Centraal Brabant, maar vast staat, dat zij nadat de beslissing is gevallen, wel in Zidewinde aanwezig zullen zijn om van de veehouders te vernemen, waar zij met dt melk heen willen.

Reformatorisch Dagblad  31 maart 1972 (ook knipsel)

http://www.digibron.nl/search/detail/0136540f07625469dd34bb6c/sprang-capelse-veehouders-met-melk-naar-gorkum/5


Sprang-Capelse veehouders met melk naar Gorkum


SPRANG-CAPELLE — Gedurende deze week zijn veehouders uit SprangCapelle, Waalwijk en Kaatsheuvel begonnen met het leveren van melk aan de melkfabriek Amilko in Gorkum. De melk (bijna tien miljoen kilo) wordt met vrachtwagens getransporteerd. Voor het vervoer zorgen de heren E. van Pelt en J. de Roon uit SprangCapelle en de heren J. Zwart en J. Versteeg uit Kaatsheuvel.


Op een voorlichtingsvergadering van de Gorkumse fabriek in het cultureel centrum Zidewinde te Sprang-Capelle, waarvoor veel belangstelling bestond, zijn de veehouders nog van enkele technische zaken op de hoogte gebracht. Tijdens deze bijeenkomst gaven zich nog enkele veehouders op voor Gorkum.


Als contactpersonen van Amilko werden benoemd: voor Sprang-Capelle de heren M. Verhoeven en G. Stam, voor Waalwijk de heer B. Kuisten en voor Kaatsheuvel de heer A. Bossers. De directeur van Amilko, de heer Ederzeel, sprak zijn waardering uit voor het bestuur van de voormalige melkveehoudersvereniging De Toekomst, dat heel wat werk verzette in het belang van de boeren. Hij zei te hopen dat er een prettige en bestendige samenwerking groeit tussen de vele melkleveranciers uit Sprang-Capelle en omgeving en de fabriek in Gorkum.


VERSCHIL

De melkstrijd tussen het vrije bedrijf Amilko en de coöperatieve zuivelfabriek Centraal Brabant in Tilburg blijkt met ruim verschil door Amilko te zijn gewonnen. Alleen reeds in Sprang-Capelle koos tachtig procent van de veehouders voor Gorkum. Over het gehele gebied gerekend gaat ruim zestig procent van de zestien miljoen kilo melk die De Toekomst jaarlijks leverde naar Amilko. De directie van Amilko bracht hulde aan de heer A. van Beek, die op 1 april bijna veertig jaar de melk heeft opgehaald voor De Toekomst


Informatie over gedenksteen gezocht                     http://www.dorpskranttricht.nl/bekijk/1230         (25 mei 2007)

TRICHT - Sinds december 2006 wonen Corald Gerritsen en Josje Drenth aan de Moerkensgaard. Bij het opruimen van hun berging zijn zij een gedenksteen tegengekomen die achterin die berging stond. Deze gedenksteen is van 1913 (zie foto). De steen is nog in uitstekende staat. Zij hebben aan een aantal buurtbewoners gevraagd of zij wisten waar deze gedenksteen van was maar helaas kon niemand dit hen vertellen. Corald en Josje, en met hen de Dorpskrant, zijn heel erg benieuwd waar deze gedenksteen van is. Vandaar nu de oproep aan de lezers van de Dorpskrant of er iemand is die meer helderheid kan verschaffen.
Gedenksteen Melkfabriek                                      http://www.dorpskranttricht.nl/bekijk/1288        ( 22 juni 2007)


TRICHT - In de vorige dorpskrant publiceerden wij een foto van een gedenksteen uit 1913 die door nieuwe bewoners van een huis aan de Moerkensgaard in hun schuur was gevonden met de vraag wie kon vertellen waar deze gedenksteen voor gemaakt was. Van diverse mensen hebben we ondertussen antwoord gekregen op deze vraag. Zonder uitzondering noemen ze de oprichting van de Trichtse Zuivelfabriek onder de naam “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Tricht”. Deze was van 1913 tot 1975 gevestigd aan de Belder. In eerdere publicaties over deze melkfabriek worden als oprichters genoemd de burgemeester van de gemeente Buurmalsen (waartoe Tricht behoorde) F.W. Baron Van der Borch tot Verwolde (burgemeester), en de boeren R. Merkens, S. Meier en Versteegh. Op de gedenksteen wordt echter ook nog werktuigkundige L.W. van Maesen genoemd.


Van de melkfabriek zijn eigenlijk geen sporen overgebleven, en dat terwijl de hoge fabrieksschoorsteen jarenlang samen met de kerk het zicht op Tricht domineerde. De grond waarop eens grote bedrijvigheid heerste is nu een grasveld met daarop het standbeeld van Sint Petrus.


In een latere editie van de Dorpskrant komen we wellicht nog terug op de geschiedenis van deze fabriek en de betekenis hiervan voor Tricht

 1953 Amilko-Gorinchem 25 jr-Jubileum

 Tricht zuivelfabriek 1913-1975

Tricht in Zuiveljaarboeken

‘26-’47 N.V. Zuivelf. “Tricht” J. E. De Boer boter en Melkpoeder

‘49-’53 Fabr, van melkprod. Amilko (hfd.k. Rorrerdeam)  J. E. De Boer, boter, cons.m. Wp.

‘55-’65 als boven, dir. H. Overdijk. (was dir. Amilko Gorcum) (1970 vd Broek?)


Niet meer in 1973 en verder - mogelijk nog melkontvangst

De Lijst De Wit sluiting 1973 / Boek Lankhost 1975


Verder in Boek Lankveld blz. 132:

Opgericht - acte - 25 febr. 1913 als coöperatie

Gaat in 1918 over  naar Ver. Zuivelfabrieken Schoonrewoerd en Leeuwarden

In 1923 wordt de fabriek - Den Goeden Hulp geheten - weer verkocht. Werd Zuivelf. N.V. “Tricht”

In 1937 gaat de fabriek over naar de Amerikaanse Amilka groep’

 In boek ‘Alles van melk” blz 81 uitvoerig verhaal over Amilko Gorinchem!

 Veel adreswisselinge hoofdkantoor Rotterdam!

 Vóór ‘35 geen melding, wel melding vanaf ZJB. ‘35

‘35 Scheepmakershaven 41 Hoofdkantoor Amilko

 ‘41 C. Parklaan 8 Scheepmakershaven, dir. R. K. Schriber

 ‘47 H. J. V. Mathenesserplein 45 dir. H. J. van Oosten

 ‘49-’51 v. Vollenhovenstr. 62, dir. H. J. v. Oosten en  J. E. Hudson

 ‘53-’59 Teilingstraat 80, H. J. v. Oosten, Dir. Sj. De Jong

 ‘61-’67 Coolsingel 49, H. J. v. Oosten, Dir. Sj. De Jong (‘61)

 ‘73-’77 Coolsingel 49, C. Narishkin

Eind 1984 bedrijf Gorinchem overgenomen door Nestlé - Zwitserland.

In 2005 werd bedrijf Gorinchem overgenomen door Vreugdenhil Dairy Foods

Zuivelfabrieken.nl

  Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl