#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Anjum

Anjum CZ. Anjum 1895 - 1912 /  Lijempf 1912 - 1925

  Zie ook “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959 (verschijnt in nw. Venster)

  1891 Statuten Coöp. met namen

Anjum                                                                                                                                                                       Bron:  Erf en wereld

Uit Erf en Wereld blz. 122, 172,193


122) Een boerenzoon uit Anjum, Jacob Jans van Eizenga, die op jeugdige leeftijd zijn ouders had verloren, zijn jeugd te Dokkum doorbracht en daarna de land­bouwschool te Wageningen had bezocht, kwam in het Arumer milieu terecht, waar hij een levensgezellin (Antje Hessels Postma uit Kimswerd) vond en in aanraking kwam met Jogchum van der Wal. Er zijn redenen om aan te nemen, dat de Witmarsumer boer de jeugdige Eizenga geestdrift voor de fabriekmatige zuivelbereiding heeft aangeblazen. Want nauwelijks had Eizenga zich in zijn ge­boorteplaats als boer gevestigd, of hij verenigde zich met degenen die met de ge­dachte rondliepen om te Metslawier een coöperatieve zuivelfabriek te stichten. Gelijktijdig spande hij er zich voor in, ook in Anjum een dergelijke coöperatie te stichten. Gezien zijn opleiding nam hij onder de boeren een leidende positie in. Deze 24-jarige boer, van hervormden huize, gelukte het twee vooraanstaande boeren, de 34-jarige Pieter Taekes v. d. Herberg, bewoner van Holdinga-State, en de 36-jarige Douwe Beintema, beide van antirevolutionaire richting, tot medewerking te bewegen voor de uitvoering van zijn plan. Met hun drieën richt­ten zij in 1891 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Anjum op.

 .......... acht jaar na de oprichting konden geen tou­wen de coöperatie van Anjum overeind houden - zij viel! - en de liquidatie ver­toonde een kwaad en dreigend gezicht......


172)  Enkele coöperaties verdwenen van het toneel: Haskerdijken had zichzelf opgeheven; de coöperaties te Anjum, Metslawier en Olde-holtpa waren in speculatieve handen overgegaan.


193) Betreft overname door Lijempf in 1912.......de slimme Scholten, die de coöperatieve fa­briek te Anjum had gekocht, hen trachtte te verlokken met de toezegging, dat hij bij vrijwillige uittreding voor de betrokken leden de boete zou betalen.......

 4 april 1891 Statuten Coöp. Stoomzuivelfabriek Anjum 1891-1912

  Volledig in:  1891 Statuten Coöp. met namen


 Anjum verkocht aan - wat later bleek - de  Lijempf 1911 - 1925

   Zie ook pagina’s De Lijempf

 1925 Verkoop zuivelfabriek Anjum

   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl