#11c/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0
Bron: Erf en Wereld - 1959

Metslawier C.Z. De Reitdswal 1888 - 1894 / De Onderneming  1894-1916 / Lijempf  1916 - ca. 1926

  Zie voor periode 1915-1926 ook pagina’s Lijempf en MAP Lijempf

Ophalen pagina in pdf

  1888 Statuten met namen


Het bestuur van «De Reidswal» bestond uit: Folkert Easges Botma te Metsla­wier, voorzitter; Douwe Eelkes Meindersma te Ee, secretaris; Gerrit Easges Botma  te Morra, penningmeester. Als directeur trad Ealse Kingma op; als boter­makers fungeerden de echtelieden Gerrit Hooghiem en Siebrigje

Douma, voor welke laatste Neeltje Kingma gedurende een halfjaar de werkzaamheden waar­nam, voor welke diensten zij zich door het bestuur met een... gouden armband zag beloond.


144) - 1894

Inmiddels was een der eerste coöperatieve zuivelfabrieken, de Reidswal te Metslawier, met een fiasco geëindigd en in speculatieve handen overgegaan. Er zouden meer volgen.


193) - 1915 ..........De particulieren verdedigden met hand en tand hun stellingen in de Noord­hoek der provincie. Telkens echter kwam het viertal coöperatoren in hun win­gewest, dat een tweetal coöperaties had uitgestoten, opdagen. Te Metslawier vond tenslotte de beslissende vergadering plaats................

De zaal was tot in de hoeken bezet met aandachtige toehoor­ders. Het ging er op of er onder. Dagelijks werden de aanwezige veehouders, die tot coöpe­ratie neigden, overstroomd met circulaires. De speculaties van Helder (Dokkum) en Swart (Metslawier) bedreigden de leden der coöperatie met inhouding van 15 cent per 100 kilogram melk, terwijl de slimme Scholten, die de coöperatieve fa­briek te Anjum had gekocht, hen trachtte te verlokken met de toezegging, dat hij bij vrijwillige uittreding voor de betrokken leden de boete zou betalen...In  Erf en Wereld blz. 95, 122, 144, 172, 194 en 289


95) ca. 1888

Enkele vooruitstrevende boeren uit Metslawier, Ee en Morra overlegden wat hun in dezen te doen stond. Zij bespraken hun plan, om in het Noorden een zuivelfabriek te stichten, met Jouke Swart te Klooster-Anjum; deze zegde hun zijn volledige steun toe en verklaarde zich gaarne bereid een tweetal jongelieden uit de Dongeradelen tijdelijk bij zich in huis te nemen en hen op te leiden in het zuivelvak. Deze eerste bespreking had tot gevolg, dat Marten Gerrits Nam­mensma, een der samenwerkende boeren uit Metslawier, zijn stiefkinderen Neel­tje en Ealse Kingma naar Klooster-Anjum zond om er practische kennis op te doen.


Onderwijl waren de initiatiefnemers de boer opgegaan om medestanders te winnen. Reeds op 10 april 1888 kon de vereniging Coöperatieve Stoomzuivel­fabriek «De Reidswal» onder Metslawier worden opgericht. In de maand mei daaraanvolgend werd de nieuwe fabriek in werking gesteld. Voor deze min of meer feestelijke aangelegenheid hadden de oprichters Jouke Swart uitgenodigd, die ook deze keer bereid was om zijn zuivelvrienden in het Noorden een plezier te doen; hij kwam, vergezeld van zijn vrouw, die zich in oudfriese dracht ge­stoken had - een attentie die door de gastheren ten zeerste op prijs werd gesteld. Onder het deskundig toeziend oog van Swart vond de in werking stelling plaats.


Zie ook LC 1940-09-27                             knipsel bij Dokkum (P)


Jubileum T. De Boer, die bij de overname van de fabriek Reidswal ,door de Lijempf op 18-09-1915, beheerder was van deze zuivelfabriek. was


Na overname zuivelfabriekje van Helder uit Dokkum - 1926 - door de Lijempf, werd er een nw fabriek gebouwd in Dokkum en sloot  Metslawier en Anjum (ook Lijempf)


Zie ook de knipselmap van Lijempf - ophalen - ( in nieuw venster)

Hierin is te lezen dat in 1916 de aandelen van fabriek te Anjum en Melslawier werd overgenomen door de pas opgerichte N.V. Lijempf

Zuiveljaarboek ‘26 / ‘30

Hier is zuivelfabriek -De Onderneming”- onderdeel van NV. Lijempf  Leeuwarden.

De productie in ‘26 is boter en kaas in ‘30 alleen boter,

In ‘30 is T. De Boer directeur.

  Zie ook “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959

   ▼Gegevens /  LC-TOEN en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /   lijst-NU en GSV

   1888-04-10

  Bouw Stoomzuivelfabriek - door coöeratieve vereniging naam  de Reidsdal

1905-04-03: Opgericht N.V. Swart’s Zuivelfabrieken te Leeuwarden, met twee fabrieken De Volharding te Berlikum en de Onderneming te Metslawier

In de kranten niets gevonden over de overnamedatum van Swart’s Zuivelfabrieken  Berlikum en Metslawier door NV. Lijempf (Lyempf), moet in 1915 / ‘16 geweest zijn.


In een knipsel van 19 sept. 1940, als er 12 arbeiders hun 25 jarig ambsjubieum vieren in Berlikum, staat als slotopmerking dat  19 sept 1940 ook de overname datum door de Lijempf was!


In de MAP Lijempf  staat dat N.V. Lijemf  in 1915 eigenaar werd van N.V. Swart’s Zuivelfabrieken, dwz. ze werd eigenaar van de zuivelfabriek te Berlikum en te Metslawier plus de melkinrichting in de Elizabetstraat te Leeuwarden

  Twee maal Statuten in St. Crt. ! (Stond ook in de LC)

 Niets kunnen vinden betreft overname en voortzetting

Nieuwe eigenaar werd de Firma Harmens Zn. te Harlingen

Directeur werd Starkenburg

 Directeur / eigenaar (?) Tot overname in jan. 1903 was J. W. P. Charisius

Was vóór de overname, eind 1895, en na de verkoop in 1903 naar ik vermoed niet - meer - woonachtig in Metslawier

Niet duidelijk wat de familirelatie van deze B Charisius was met directeur/ eigenaar J. W. P.

Er kwam een zuivelfabriek in Morra-Lioessens

1895-1903 Overname en voortzetting van stoomzuivelfabriek door J. W. P Charisius (?) -  naam werd De Onderneming

1903-1905  Stoomzuivelfabriek De Onderneming krijgt 3e eigenaar - Firma Harmens zoon Harlingen

1905-04-03  Stoomzuivelfabriek De Onderneming gaat naar 4e eigenaar Swart’s Zuivelfabrieken Leeuwarden / (ook fabriek in Berlikum)

1915-19xx  De derde zuivelfabriek - part. - N.V. Lijempf  


 LC Serie TOEN en NU 1982

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

 Voorjaar 2019 Voormalige zuivelfabriek en directeurswoning                                                                                 foto’s Hendrik S de Vries

 Metslawier voormalige zuivelfabriek en directeurswoning   via Google Sreet View

   GSV- adres:    Metslawier-  Reidtswal 4            Standpunt foto

Bron: Google /Maps / mei 2010

Metslawier