FRIESLAND

Hoofdflijst     (ifrm_6)

Introductie

Fusielijst

Fusiekaart

Onderwerpen

Foto’s  2019


▼  naar leestips  ▼

▼naar fusienaam▼


PLAATSEN

*Achlum

*Akkerwoude

*Akkrum

*Akmarijp

*Ameland

Anjum

Appelscha

Augustinusga

*Balk

*Ballum >>

*Bartlehiem

*Bergum

Berlikum

*Betterwird

*Birdaard

Bolsward - Holl.

Bolsward - KNM

Bolsward - HMS

*Bontebok

*Boornbergum

Boornzwaag

Bovenknijpe

Boijl

Bozum

*Buren >>

Buitenpost

De Hoeve

*Deinum

*Delfstrahuizen

Dokkum - c

Dokkum - p

*Dokkumer Nw. Zijlen

Dongjum

*Donkerbroek

Drachten -eco

Drachten -p

Drachtster-Com

*Dronrijp

Echten

*Ee

*Elsloo

Fochteloo

Formerum >>

Frieschepalen

*Garijp

*Gerkesklooster

Grote Wiske

*Giekerk

Gorredijk

*Grouw

Hardegarijp ?

Harlingen

Haskerdijken

*Haskerhorne

Haulerwijk

*Heeg - c

Heeg - p >>

Heerenveen intro

     Henri-Willig

     Tetra-pak

     A-Ware

     Fonterra

     Ausnutria-Hyproca

     Oranje-Nutrion

*Hemelum

*Hemrik

*Hijlaard

Hollum >>

Hoornsterzwaag

Huizum

*Irnsum

*Jelsum

Joure

*Jubbega

Kimswerd

Klooster-Anjum

Kollum ?

Kootstertille

*Koudum

*Langezwaag

Langelille  >>

*Langweer

Leeuwarden Lijempf

*Leeuwarder LMI.

Leeuwarden div.

Lemmer

*Lollum

*Luinjeberd

*Makkinga

Makkum

*Marrum

*Marssum

*‘t Meer

Metslawier

*MorraLioessens

*Munnekeburen

Nes >>

Noordwolde

Nijega

Oenkerk

*Oldeberkoop

*Oldeboorn-c

Oldeboorn-p

Oldeholtpade

*Olterterp

*Oosterend

Oosterlittens

Oostermeer

*Oosterwolde

*Oosterzee

*Oosthem

*Opeinde

Osingahuizen

*Oudega-S -c

Oudega-W-p

*Oudebildtzijl

*Oudeschoot

*Oudwoude

*Ried

*Rinsumageest

*Roordahuizum

Rottevalle

*Scharnegoutum

Scharsterbrug

Scherpenzeel

*Schiermonnikoog

*Sexbierum

*Sloten

Sneek-Norm...

Sneek-KNM

Snikzwaag >

*Sijbrandaburen

Spanga >

*Steggerda

*Stiens

*St Nicolaasga

St Jacobiparochie

Suameer

Surhuisterveen

Surhuizum

*Terschelling

*Terwispel

Tjalleberd

*Tijnje

*Twijzel

*Tzum

*Tzummarum

*Uitwellingerga

Ureterp

Veensluis

Veenwouden

*Warga

*Warns

*Wartena

*Waskemeer

*Weidum

*Wieuwerd

*Winsum

*Witmarsum

*Wirdum

*Wolvega - c

*Wolvega - p

*Wommels - c

Wommels - p

*Workum - c

*Workum - p

*Woudsend

*Wijnjeterp

IJsbrechtum >>

*Zurich


▲top

FUSIENAAM


Noord-Nederland  -1982

Fr. Frico-Domo     - 1990

Fr. Dairy Foods     -1994

Fr.Coberco DF      -1997

FrieslandCampina -2007


Boterkooper

CCF / ccFriesland

De Foarútgong      -1963

De Goede Verw.    -1962

De Maatschap       -1960

De Tâkomst           -1962

De Terpen              -1964

De Twee Prov.      -1968

Fresia                      -1963

Frico

Gorredijk en Omstr.>

Halbertsma

Hollandia

K.N.M

Lankhorst

Lijempf

Mei-Inoar Ien        -1963

Mid-Fryslán           -1962

Novac                     -1953

Nestlé

Noord-Oostergo   -1966

Z.O.H                      -1962

▲top

Diversen

Botercontrolest. Fr.

Kaascontrolest. Fr.

Stremselfabriek

Zuivelbank

Zuivelbond Coöp.- Fr.

Zuivelver. Part.- Fr.

Zuivelconsulent

Zuivelschool  I en II

▲top

LEESTIPS

 Erf en Wereld   <1958

 Boeren het bolwerken

 Concentraties Fr. C

 Concentraties Fr. P

 De Veemarkt MAP

 Kaf en Koren MAP

Leeuwarder Courant

Foto’s NU (2019)

▲top

* met namen directeuren

 11b Friesl. 2020-10-26 x7

zuivelhistorienederland.nl