#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Boornzwaag

Boornzwaag C.Z. Boornzwaag ? 1887 - 1908

  Zie ook bij Langweer

  Zie ook “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959

  Enkele gegevens /  LC Toen en NU 1983 /  GSV-adres  / Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

Bron: Erf en Wereld - 1959

Uit Erf en Wereld blz. 83, 86, 107, 147, 183, 289


83) .......«Als jullie dan niet willen, zal ik het doen», was de reactie van landheer Jhr. Eysinga - «tenminste als jullie onderling willen samenwerken.» Daarop kreeg hij een positief antwoord, en nu toog de adellijke plannenmaker aan het werk: in het gehucht Boornzwaag, dicht bij de Scharster Rien, even ten oosten van Langweer, daar waar de golven van de Wielen tegen de bouwplaats klotsten, liet hij een zuivelfabriek bouwen.........

...... In de kleine rij van zuivelfabrieken waarin boeren samenwerkten, gezamen­lijk de risico's droegen en het overschot onderling verdeelden, nam de fabriek te Boornzwaag een geheel eigen plaats in. Haar status was geen coöperatie, nog minder een speculatie, maar een tussenvorm die men het best met het begrip prae-coöperatief kan aanduiden, daar deze instelling het speculatief element ontbeerde: de landheer toch maakte met zijn in de onderneming gestoken kapi­taal geen winst, noch genoot hij enig ander voordeel; hij trok van zijn geld een «bescheiden» rente.


183)  De vierde overne­ming vond in het jaar 1908 plaats te Langweer, waar de vereniging Coöperatie­ve Zuivelfa­briek de fabriek van Jhr. C. van Eysinga te Boornzwaag voor f 9323,62½  over­nam.


   Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

 knipsels zuivelfabriek Boornzwaag

 Voorjaar 2019, locatie voormalige zuivelfabriek                                                                                                             foto’s Hendrik S. De Vries

 Boornzwaag  voormalige zuivelfabriek / of locatie niet mogelijk via Google Street View (GSV)  

  GSV adres:  Boarnsweachsterdyk 25 8526 GA Boornzwaag          Niet mogelijk via GSV

 Zie ook:  Paveljoen Hepkema (VVV-Friesland)