#Fr.a/2020-08-05

voorgaande

versie-7.0

Berlikum - 1/3

Berlikum (P) Jouke J. Swart Stoomzuivelboerderij ‘De Volharding’ 1889 - 1915 / N.V. Lijempf 1915-1955 / CCF.1955-1967

volgende pagina

 ▼Gegevens / LC Toen en NU 1983  / GSV-adres  /  Foto’s NU 2019  /  lijst-NU en GSV

  Ophalen  “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959  (in nieuw venster)

Erf en Wereld blz. 48, 49, 52, 62, 81, 90, 95, 100, 103 en 104


Uitvoerige informatie over de Friese  ‘pionier’ Jouke Swart

62) Juli 1886 is te Klooster-Anjum bij Berlicum een kleine zuivelfabriek door 3 eigenaren opgericht, een van hen was Jouke Swart

  Ophalen  “Erf en Wereld” J.P. Wiersma 1959  (in nieuw venster)

Leeuwarder Courant 1898-02-11


Berlikum. In de vorige week had er ten huize van de weduwe Osinga een opmerkelijke bijeenkomst plaats, van landbouwers uit de omstreken van Berlikum, allen melkleveranciers van de boter- en kaasmakerij van den heer J. J. Swart. Men zag er boeren uit Marssum en Zweins, uit Tjummarum en Oosterbierum, uit Oudezijl en Oude Leije, om van de overige naderbij gelegen plaatsen maar niet te spreken. Het geheele getal beliep ver over de honderd.

De heer Swart had het vorige jaar gezegd: als de zaak goed gaat zullen de leveranciers deelen in de overwinst; welnu, de zaak was goed gegaan en de boeren kregen een flinke extra uitkeering. Het is wel te begrijpen, dat het dorp Berlikum levendig belang stelt in de onderneming van den heer Swart, waar een dertigtal werklieden ruim hun brood verdienen, aan wie in het afgeloopen jaar de belangrijke som van zestienduizeud gulden als loon is uitgekeerd.

Het vorige jaar was men niet zonder bezorgdheid dat door de oprichting der coöperatieve zuivelfabriek te Marssum de zaak een gevoeligen knak zou krijgen; het tegendeel is ochter gebleken. Volgens geloof waardige mededeelingen is er in 1897 zeven millioen liters verwerkt tegen zes millioen in 1896. Het getal boeren-leveranciers is van 240 tot 340 geklommen met ruim 2000 koeien.

Uit bovenstaande ‘knipsel’ blijkt dat de stoomzuivelfabriek van Jouke Swart met 7 mln. liter melk - 340 leveranciers , 2000 koeien - ‘groot’ was!

Vanaf midden 1904 tot novemer 1912 verscheen er wekelijks een advertentie voor melkproducten van de Volharding in de LC

Let op groot aantal verkoper / filialen!

1905-04-03: Opgericht N.V. Swart’s Zuivelfabrieken te Leeuwarden, met twee fabrieken De Volharding te Berlikum en de Onderneming te  Metslawier

1910

1912-12-12 LC:  Een lange lijst met 20 percelen, woningen en grond, in opdracht van NV. “Swart’s Zuivelfabrieken”. Totale opbrengst was f 48.600

1914-11-26 LC: Waar in staat dat N.V. Swart’s Zuivelfabrieken” werd aangenomen als lid van de Vereniging van Zuivelfabrikanten. (werd in 1920 de VVZM) - zie 25 jr VVZM  (in nw venster)

Geen frame - ga naar - www.zuivelhistorienederland.nl

volgende pagina

   De zuivelfabriek van Jouke Swart onder Berlikum                                                                                      Bron: Boek Erf en Wereld blz. 88>

 Over het eerste stoomzuivelfabriekje van Jouke Swart - 1886-1889 - zie bij Klooster-Anjum

 Berlikum Lijempf zuivelfabriek                                                                                                          Bron:   www.Tresoar.....Lijempf nr-090      

 Berlikum Lijempf zuivelfabriek                                                                     Bron:   www.Frieschfotoarchief..... nr- 103731 (2009)  - nu Tresoar  Nr 00103731  

   De zuivelfabriek van Jouke Swart onder Berlikum  - deelvergroting                                                      Bron: Boek Erf en Wereld blz. 88>

 Knipsels Stoomzuivelboerderij De Volharding (Jouke Swart) / vanaf april 1905 NV.

 Ingekleurde foto ‘De Volharding’ d.w.z. datering vóór 1915 (overname door NV Lijempf)                                                 Bron: www  (< 2009)

 Eerste maal ‘Stoomzuivelboerderij Berlikum’ en

  de ‘Volharding Berlikum’ (Leeuwarder Courant)