voorgaande

#St/2020-08-06

versie-x6

Zuivelhistorienederland.nl

Samenwerkende ‘klusters’ in Friesland 1960 tot 1982            zie fusiekaart

De Wit heeft in Friesland  171 fabrieken gevonden, waarvan 122 coöperatief.


Zuivelhistorie komt tot ca. 195 ? Zuivelfabrieken en/of melkinrichtingen, waarvan meer dan 36 al weer waren verdwenen na het uitkomen van het eerste zuiveljaarboek, in 1926.

Het zichtbaar maken van de fusies in de provincie Friesland is niet gemakkelijk. Niet door het ontbreken van voldoende bronnen, maar door het grote aantal samenwerking in deze provincie in de loop der jaren. In het naaststaande kaartje zijn de hoofdrolspelers aangegeven. Deze situatie zou begin 1983 volledig veranderen door het ontstaan van “Noord-Nederland”

 Gegevens  Particuliere zuivelfabrieken in Friesland


Overzicht gegevens Zuiveljaarboeken - ook gebruikt bij fusie-kaart en -lijstzjb. ‘63

N.V. “Hollandia” te Vlaardingen, fabrieken te: Bolsward en Scharsterbrug, / ‘73 N.V. Nestlé met fabrieken te: Bolsward, Scharsterbrug - zie ná ‘65 bij K.N.M.

zjb. ‘63

t/m

2004

‘63-’65; N.V. K.N.M. Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f met fabrieken te: Bolsward, Oosterlittens. Oudega, Wommels en IJsbrechtum , hfd.k. te Sneek

‘65: er bij fabriek Oosingahuizen - A. Lankhorst - (wel onder Heeg, kwam ook Hfd.k.) / ‘67 was nu ‘dochter’ van “Hollandia” Vlaardingen (deze had al twee fabrieken in Friesland; Bolsward, Oosterlittens).  K.N.M. in ‘65 nogfabrieken in IJsbrechtum en Osingahuizen.

‘73 t/m ‘77  Is naam - eigenaar - veranderd in Nestlé Amsterdam, met fabrieken in Bolsward, Oosterlittens, Osinghuizen, Scharsterbrug en Sneek. - “Normandia”

1980 nog steeds van Nestlé; Bolsward, Oosterlittens, Scharsterbrug, Sneek en Heeg (?)

1986 nog Bolsward en Scharsterbrug / 2004 Bolsward van Nestlé en Scharsterbrug van Phoenix. / 2007 - 2008 Bolsward van Nestlé en Scharsterbrug van Vreugdenhil

zjb. ‘63

N.V. Lijempf, Leeuwarden, fabrieken te:  Augustinusga, Berlikum, Drachten, Leeuwarden, Metslawier, Suameer, Wolvega - 1970 bijna alle fabrieken naar CCF.

zjb. ‘63

N.V. Verenigde Zuivelfabrieken. Fabrieken te Oostermeer en Surhuisterveen, Hoofdkantoor te Leeuwarden

zjb. ‘63

N.V. Kaas en Roomboterfabriek, met Fabrieken te Workum en Wolvega
Coöperatieve zuivelbedrijven in Friesland

zjb ‘63

CCF., Leeuwarden, Fabrieken te: Leeuwarden (Merodesstr. 1 ), Berlikum, Sloten (Veevoederfabriek - CCF. Domo, CCGO.) en Wolvega (Rivella - CCF., Domo.)

zjb ‘63

Frico, Leeuwarden, Fabrieken te: Leeuwarden  (Pakhuizen), Wolvega (Opslag), Warga (Centr. Melkinr.), Akkrum, Grouw, Wartena en Wirdum.

zjb ‘65

De Foárúgong te Twijzel, met Fabrieken te: Bergum en Twijzel, gaat eind 1982 op in Noord-Nederland >

zjb ‘65

De Goede Verwachting te Workum, met Fabrieken te: Workum en Warns, fuseert in 1995 tot “Twee provinciën” >
Fusies / samenwerkingen Coöperaties in Friesland - zie ook PDF bestand met uitvoeriger gegevens

1953

“Novac”, opgericht in 1953, met fabrieken te Blokzijl (Ov.) Munnekeburen en Oosterzee, later hoofdkantoor te Emmeloord - gaat eind 1982 op in Noord-Nederl.

1954

“De Iendracht” 1954-1968, een samenwerking tussen St. Nicolaasga en Langweer - laatste was in moeilijkheden. - In 1968 fusie met “De takomst” te Wolvega

1962

Overeenstemming “Frico” met zuivelfabrieken te Akrum, Grouw, Roordahuizen, Wartena en Wirdum voor overname. Veehouders werden in 1965 lid van een nw.  melkveehoudersvereniging “Mid Fryslan” - Er komt  een nieuwe melkinrichting in Warga

1962

“De Maatschap” 1962-1969 - te Dronrijp, met fabrieken te: Dronrijp en Marssum. - In 1969  fusie met “Frisia” Leeuwarden

1962

“De Takomst” 1962 - 1982. In ‘63 fabrieken te Haskerhorne, Luinjebert en Oudeschoot / ‘65; er bij Wolvega en Haskerhorne / ’77; er bij .Dronrijp, Ee, Marrum, ‘St-Nicolaasga en Wommels  (Wolvega)  (restanten) eind 1982 gaan  op in Noord-Nederland.

1962

“De Zuid Oost Hoek” (Z.O.H.) 1962 - 1995 - In ‘63 fabrieken te: Elsloo en Oosterwolde. ( apr. 1962) / + mrt. 1967 Wijnjeterp  / + jan. 1969 Waskemeer / + eind 1969 Anloo, Ballo en Rolde / 1997 fusie met Staphorst (Ov.) en in zelfde jaar ‘grote fusie’ met Friesland Foods , Coberco - zie 1997

1963

“Frisia” 1962-1972 - te Leeuwarden, met fabrieken te: Leeuwarden en Marrum, / 19??  Dronrijp / 1972 fusie met “Foárútgong” - Twijzel - verder als “Foárútgong”

1963

“Gorredijk en Omstreken” 1963-1966 - ‘65 Gorredijk e.o. te Gorredijk, met fabriek te: Terwispel, / werd in 67 “Mei-Inoar-Ien” / fuseerde in 1968 met ZOH.

1964

“De Terpen” 1964 - 1969 - te Wommels, fabrieken te: Scharnegoutum en Wommels. - 1969 fusie met “De Takomst”

1965

“Mid Fryslan” 1965 - 1982  - was melkveehouders ver. - > 1982 NN

1966

“Mei-Inoar-Ien” 1966 - 1969 -  te Terwispel, fabrieken te: Olterterp,  Boornbergum † , en Terwispel - 1969 fusie met ZOH

1966

“Noord Oostergo” - 1966- 1978 te Dokkum / fuseerde in 1978 met “De Foruitgang” - Bergum - en ging verder onder die naam - was daarvoor “Dokkum e.o.”

1968

“Twee Provinciën” 1968 - 1995 FC - In 1965 ontstaan uit fusie Gerkesklooster en Grijpskerk (Gr.) - In 1984 fusie met ZOH. / 1997 fusie met FDF , Coberco......

1977

CCF neem 50% aandelen Wöhrman (Appeldorn Duitsland) over in 1981 de andere 50%

1982

Noord Nederland 1982 - 1995 - Dec 1982 ontstond “Noord-Nederland”. Was een samenwerking van “Domo-Bedum” te Beilen (Dr.)   en “Frico” te Leeuwarden

1982

Begin van overname / fusie besprekingen  “ZOH”- Oosterwolde en  “Oost Groningen” - Winschoten. De “ZOH” kreeg door deze samenwerking “Ten Kate Holding” b.v. (Musselkanaal) er bij. Hiervoor werd een aparte B.V. “Eurostray” opgericht. Bezittingen - en schulden - “Oost-Groningen”gingen in 1985 volledig in handen van de “ZOH”. Veel problemen bij deze fusie!!!!

1984

Domo werd lid van Friesche Zuivelbond

1985

Coöperatieve Condensfabriek Friesland (CCF) kreeg een nieuwe naam “Coöperatieve Compony Friesland” - ccFriesland

1990

Ontstaan Friesland Dairy Foods uit een fusie tussen Frico-Domo en ccFriesland.

1993

1 Januari opheffen van Friese Zuivelbond, was daarvoor al een Holding.

1995

De Goede Verwachting” te Workum fuseert in 1995 met “Huisternoord” (Oudwoude) en “Twee Provinciën “ - (Gerkesklooster) - Verder als “Twee Provinciën”.

1997

“Grote fusie” tussen “Coberco”, “Friesland-Domo” (Friesland Dairy Foods), “Twee Provinciën” (Gerkesklooster / Workum) en de “ZOH” (Oosterwolde) tot Zuivelcoöp. “De Zeven Provinciën” U.A. Tegelijkertijd ontstaat de onderneming Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V. , alle aandelen in de onderneming zijn in handen van Zuivelcoöp.De Zeven Provinciën. - Samen waren ze goed voor 62% van de Ned. kaasproductie - In 1997 afschaffing v.d “Leeuwarder notering”

1999

28 juli Overname De Kievit - (Meppel) - door Friesland Coberco afgerond - met terugwerkende kracht op 1 oktober 1998.

2004

Naam veranderd in “Friesland Foods”

2005

Koninklijke Friesland Foods N.V. -Royal Friesland Foods”

2007

Eind 2007 starten - orienterende - fusie besprekingen tussen “Royal Friesland-Foods” en “Campina”.

2008

Fusie goedkeuring Royal Friesland-Foods met Campina -Persbericht goedkering EC - Persbericht goedkeuring leden - Persbericht logo


Laatst bijgewerkt  2016-11-24

Friesland zuivelindustrie - korte introductie

zjb. jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1985

1995

2007

2016

aantal

123

125

123

118

115

?

110

107

104

104

101

103

96

96

95

93

79

68

?

44

40

38

24

15

8

?

 INDIEN FRAME ONTBREEKT HIER OPHALEN

  Geen frame - hier ophalen - www.zuivelhistorienederland.nl